Статут


 


 

        Розділ 1. Загальні положення
 
1.1. Всеукраїнська громадська організація  «Асоціація гігієністів зубних України» (надалі по тексту Асоціація) є Всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднуєна основі єдності інтересів громадян України – гігієністів зубних, інших спеціалістів в області стоматології і в галузях, що мають відношення до профілактики основних стоматологічних захворювань, для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту .
1.3. Асоціація є неприбутковою організацією.
1.4. Повна назва (найменування) Асоціації – Всеукраїнська громадська організація «Асоціація  гігієністів зубних України».
Скорочена назва –  ВГО «АГЗУ».
1.5. Юридична адреса Асоціації :
65005, м. Одеса, вул. Балківська 120/2.
1.6. Асоціація створена та діє на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності. Асоціація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.
Всі основні питання діяльності Асоціації вирішуються на з’їздах  Асоціації.
1.7. Асоціація регулярно обнародує свої основні документи, склад керівництва, дані про джерела фінансування та витрати.
            1.8. Діяльність Асоціації поширюється на всю територію України.
1.9. Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту її реєстрації в установленому законом порядку. Асоціація має  рахунки в установах банків, свою печатку, штампи та іншу атрибутику, символіку, зразки яких затверджуються Радою Асоціації. Символіка реєструється в установленому Законом порядку.
1.10.Асоціація тісно взаємодіє з державними органами управління та громадськими організаціями.
Асоціація може вступати та засновувати українські та міжнародні спілки громадських організацій, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійснені заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України та чинному законодавству.
1.11. Втручання Асоціації у діяльність державних органів, службових осіб та у діяльність інших об'єднань громадян, не допускається, крім випадків, передбачених Законом.
 
 
Розділ 2. Мета, завдання та форми діяльності Асоціації
 
2.1. Основною метою діяльності Асоціації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових інтересів своїх членів та сприяння розвитку спеціальності „Стоматологія”, кваліфікації „Гігієніст зубний” в Україні. 
2.2. Основними завданнями Асоціації є сприяння :
- професійній, громадській і науковій діяльності членам Асоціації – гігієністів зубних;
- профілактиці стоматологічних захворювань;
- зниженню рівня захворюваності і зміцненню здоров’я населення;
- розвитку медичної науки та впровадженню результатів наукових досліджень в області діяльності гігієніста зубного.
2.3.Для виконання завдань, Асоціація у встановленому чинним законодавством порядку:
- приймає участь у визначенні шляхів розвитку спеціальності „Стоматологія”, кваліфікації „Гігієніст зубний”, здійснюючи громадський аналіз та прогнозування підготовки програм розвитку спеціальності;
- сприяє розробці і втіленню методичних рекомендацій і стандартів за спеціальністю „Стоматологія”;
- сприяє розробці критеріїв для акредитаційних, ліцензійних і кваліфікаційних комісій по спеціальності „Стоматологія”, кваліфікації „Гігієніст зубний” та бере участь в ліцензуванні та акредитації стоматологічних установ за кваліфікацією „Гігієніст зубний”;
- бере участь у виробленні рекомендацій щодо промислового виробництва обладнання, інструментарію, матеріалів для діяльності гігієніста зубного  та  у проведенні їхньої сертифікації.
2.4. Для реалізації мети та завдань Асоціація в установленому законом порядку має право :
- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
- вносити пропозиції до органів державного та місцевого самоврядування;
- розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші громадські організації,надавати допомогу у їх створенні;
- засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей;
- засновувати засоби масової інформації;
- одержувати від органів влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань.
 
 
Розділ 3. Членство в Асоціації. Права та обов’язки її членів
 
3.1.Членство в Асоціації є індивідуальним та може бути колективним, почесним.
Індивідуальними членамиАсоціації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, які займаються клінічною і науковою діяльністю в області стоматології і в галузях, що мають відношення до профілактики основних стоматологічних захворювань, визнають та зобов’язуються виконувати цей Статут.
3.2. Почесними членами Асоціації можуть бути громадяни України або інших країн, які внесли особистий внесок в діяльність і становлення Асоціації.
Почесне членство в Асоціації регулюється положенням, затвердженим Радою Асоціації.
3.3. Колективними членами Асоціації можуть бути колективи підприємств , установ чи організацій, які підтримують мету та завдання Асоціаціації, приймають участь в їх реалізації та сплачують вступні та членські внески.
Колективні та індивідуальні члени мають рівні права.
Колективні члени реалізують свої права та обов’язки через своїх повноважних представників.
3.4. Вступ до членів Асоціації здійснюється на засіданні Правлінь місцевих осередків Асоціації чи Ради Асоціації за:
- особистою заявою індивідуального члена та за заявою і рішенням зборів колективу підприємства, установи чи організації - колективного члена.
             3.5. Документом, який засвідчує членство в Асоціації, є членський квиток, зразок якого затверджується Радою Асоціації.
3.6. Члени Асоціації мають право:
- обирати і бути обраними до керівних та контрольних  органів Асоціації;
- вносити на розгляд керівних органів Асоціації пропозиції з питань, які входять до сфери її діяльності ;
- бути членом інших громадських організацій;
- оскаржувати своє виключення з членів Асоціації на З’їзді чи Раді Асоціації;
 - одержувати юридичну, організаційно-методичну та іншу підтримку від Асоціації;
- на отримання науково-практичної інформації;
- використовувати символіку Асоціації, виступати від її імені у порядку, затвердженому Радою Асоціації.
3.7. Члени Асоціації зобов’язані:
- активно сприяти реалізації мети і розв’язанню завдань, які стоять перед Асоціацією;
- виконувати цей статут, рішення керівних та контрольних органів Асоціації;
- сплачувати вступні і членські внески у розмірах та терміни, визначені Положенням, затвердженим Радою Асоціації.
3.8. Членство в Асоціації може бути припинено за наступних умов:
- за особистою заявою індивідуального члена, за заявою та рішенням зборів   колективу підприємства, установи чи організації – колективного члена Асоціації, які подаються до Правління осередку Асоціації чи Ради Асоціації;
-  несплати членських внесків;
- порушень положень цього статуту.
3.9. Виключення члена Асоціації здійснюється на підставі рішення Ради Асоціації або Правління місцевого осередку Асоціації.
 
 
 
 
       
  Розділ 4. Порядок утворення і діяльності статутних органів  Асоціації,
                  її місцевих осередків та їх повноваження                                                               
 
4.1. Основу Асоціації складають місцеві осередки (надалі осередки), які створюються за адміністративно-територіальним принципом .
Рішення про створення осередку приймається на установчих загальних зборах осередку Асоціації.
Осередок може створюватись при наявності не менше трьох членів Асоціації по місцю роботи ,навчання чи проживання.
4.2. Осередки Асоціації у своїй діяльності керуються цим статутом та власними положеннями, які затверджуються їхніми вищими керівними органами та Радою Асоціації.  
Положення про місцеві осередки Асоціації не повинні суперечити цьому статуту та чинному законодавству.
4.3. Осередки Асоціації набувають прав юридичної особи в установленому законом порядку та легалізуються відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян».
4.4. Вищим керівним органом Асоціації є З’їзд, який скликається за рішенням Ради не менше одного разу на 5 років і має право приймати рішення з усіх питань діяльності Асоціації.
4.5. Позачерговий З’їзд скликається на вимогу Президента на підставі рішення Ради Асоціації. Позачерговий з’їзд може бути скликаний також на вимогу не менше 1/3 членів Асоціації, при цьому Раді Асоціації повинні бути представлені списки членів Асоціації з їхніми підписами та прийнято рішення Ради Асоціації про скликання позачергового З’їзду.
4.6. Про скликання З’їзду, місце проведення та його порядок денний Рада повідомляє членів Асоціації через свої осередки у термін не менше ніж за 30 днів до дня його проведення у письмовій формі.
4.7. З’їзд правомочний, якщо на ньому присутні обрані та зареєстровані  делегати із більшості місцевих осередків Асоціації.
Рішення приймаються більшістю голосів делегатів, зареєстрованих та присутніх  на З’їзді Асоціації, якщо інше не передбачено цім Статутом.  
4.8. Виключною компетенцією З’їзду Асоціації є:
- затвердження статуту Асоціації та змін до нього;
- реалізація права власності на майно та кошти Асоціації;
- затвердження звіту про діяльність Асоціації, звітів керівних та контрольних органів Асоціації про їхню роботу;
- прийняття рішення про реорганізацію, ліквідацію Асоціації;
- обрання (відкликання) Президента, віце-президентів Асоціації, членів Ради, Ревізійної комісії терміном на 5 (п’ять) років;
- обрання Виконавчого секретаря Асоціації;
- висловлення недовіри будь-якому членові керівних, контрольних органів Асоціації, Президентові;
- затвердження регламенту З’їзду Асоціації.
Рішення з’їзду Асоціації про припинення діяльності приймається 2\3 голосів делегатів від числа присутніх на З’їзді.
4.9. Вищим керівним органом Асоціації в період між з’їздами є Рада Асоціації.
До складу Ради Асоціації входять: Президент, Віце-президенти Асоціації, Виконавчий секретар Асоціації та обрані члени Ради.
Очолює Раду Президент Асоціації.
4.10. Засідання Ради Асоціації скликаються не менше одного разу на рік.
Головує на засіданнях Ради Президент Асоціації, а у разі відсутності Президента - Виконавчий секретар Асоціації.
 Рішення Ради Асоціації приймаються більшістю голосів членів, присутніх на засіданні Ради. Кожний член Ради має право одного голосу. Засідання Ради правомочні при наявності більшості його членів.
4.11. Рада Асоціації виконує наступні функції:
- проводить поточну організаційну роботу;
- забезпечує виконання рішень З’їзду та перспективних і поточних планів діяльності Асоціації;
- здійснює оперативне управління коштами Асоціації, згідно з затвердженим бюджетом;
- створює тимчасові комісії за напрямками роботи, діяльність яких регулюється положеннями, затвердженими Радою Асоціації;
- затверджує план роботи Ради, складає та затверджує бюджет та кошторис Асоціації на поточний рік;
- затверджує зразки печаток, штампів іншої атрибутики Асоціації, членських квитків та символіки;
- затверджує функціональні обов’язки, штатний розклад, умови оплати праці штатних працівників Асоціації;
- приймає рішення про створення підприємств Асоціації та погоджує положення про їхню діяльність;
- розглядає питання про вступ та виключення з членів Асоціації, ухвалює списки прийнятих членів Асоціації; 
- затверджує склад комісій Асоціації, розглядає звіт Ради З’їзду;
- приймає рішення про створення нових місцевих осередків Асоціації та затверджує положення про їхню діяльність;
- розробляє та приймає положення та інші нормативні документи щодо функціюванню Асоціації;
- виконує інші функції, які не є  компетенцією З’їзду Асоціації.
4.12. Президента Асоціації обирають на З’їзді строком на 5 (п’ять) років. Кількість термінів перебування на посаді Президента не встановлюється.
Вибори Президента проводяться шляхом таємного голосування.
Президент може бути достроково відкликаний за рішенням чергового або позачергового З’їзду Асоціації.
4.13. Президент Асоціації виконує наступні функції:
- очолює та головує на засіданні Ради Асоціації;
- головує на  З’їздах Асоціації;
- без доручення представляє Асоціацію в її стосунках з державними і громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
- відповідає за витрати бюджету Асоціації та роботу Ради;
- має право підпису фінансових документів як перша особа;
- від імені Асоціації укладає угоди, приймає і звільняє з роботи штатних працівників Асоціації;
- звітує З’їзду про роботу Ради Асоціації;
- розподіляє обов’язки між членами Ради.
4.14. Віце-президенти Асоціації:
Віце-президенти Асоціації обираються З'їздом Асоціації за поданням Президента Асоціації.
Віце-президенти обираються на строк повноважень Президента Асоціації. Віце-президенти виконують функції та повноваження, затверджені Радою.
4.15. Виконавчий секретар Асоціації:
 Виконавчий секретар Асоціації  обирається З'їздом за поданням Президента на строк повноважень Президента Асоціації і діє відповідно до обов’язків визначених Президентом Асоціації.
            4.16. У разі відсутності Президента Асоціації його функції виконує Виконавчий секретар Асоціації.
4.17. В Асоціації можуть створюватись комісії по напрямкам її діяльності. Перелік комісій визначається З’їздом. Діяльність комісії регулюється положеннями, затвердженим Радою Асоціації.
4.18. Ревізійна комісія обирається З’їздом Асоціації у складі Голови і не менше двох членів, терміном на 5 (п’ять) років з метою перевірки виконання вимог законів по використанню матеріальних і фінансових ресурсів. Відклик Голови та членів Ревізійної комісії здійснюється органом, який їх обрав.
Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Ради Асоціації.
4.19. Ревізія фінансової діяльності Асоціації проводиться не менше одного разу на рік і супроводжується складанням акту ревізії, який затверджується Радою Асоціації, а по закінченні строку повноважень – З’їздом Асоціації.
 

 

 
 
 

            Розділ 5. Кошти та майно Асоціації

 
5.1. Асоціація має власне рухоме і нерухоме майно, матеріальні цінності, грошові кошти, які потрібні для виконання статутних завдань. Асоціація користується і розпоряджається майном на правах власності.
5.2.Кошти Асоціації складаються із:
- вступних і членських внесків членів Асоціації, внесків засновників Асоціації;
- добровільних відрахувань спонсорів Асоціації, пожертв, заповітів та інших внесків вітчизняних і зарубіжних громадян, організацій;
- надходжень від підприємств, створених Асоціацією.  
5.3. Кошти Асоціації витрачаються на діяльність, пов’язану з виконанням її статутних завдань згідно з затвердженим кошторисом.
5.4. Оперативний, статистичний та бухгалтерський облік і звітність Асоціація здійснює згідно з чинним законодавством України.

5.5.Вступні внески одноразово вносяться усіма членами під час вступу до Асоціації разом з поданням заяви про вступ.

Поточні членські внески сплачуються два рази на рік.
На утримання центральних органів Асоціації місцеві осередки Асоціації направляють 50% вступних та 25% поточних членських внесків.
5.6.Кошти Асоціації витрачаються на наступні потреби:
- оплату відряджень членів Асоціації, пов’язаних з її діяльністю;
- оплату оренди приміщень, комунальних послуг, тощо.
- господарські витрати;
- заробітна плата і податки на заробітну плату штатних працівників Асоціації;
- сплата за навчання членів Асоціації.
 
 
            Розділ 6. Порядок внесення змін до статуту Асоціації
 
6.1. Зміни до статуту готуються Радою Асоціації. Проект змін вноситься на розгляд засідання Ради Асоціації і після його ухвалення вноситься до порядку денного чергового або позачергового З’їзду Асоціації.
6.2. Зміни внесені до статуту Асоціації затверджуються З’їздом Асоціації з наступною реєстрацією згідно з чинним законодавством України.
 
 
Розділ 7. Припинення діяльності Асоціації
 
    7.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом її реорганізації (поділу, злиття, приєднання) або ліквідації.Ліквідація Асоціації відбувається за рішенням З’їзду або за рішенням суду.
7.2. У разі реорганізації (поділу, злиття, приєднання) або ліквідації Асоціації згідно рішення З’їзду Асоціації, права та обов’язки передаються новоствореній громадській організації.
7.3. Кошти і майно Асоціації в разі її ліквідації не можуть перерозподілятися між її членами, а передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду, а у випадках, передбачених законодавчими актами, чи за рішенням суду, спрямовуються у дохід держави.